Menu

LÀM SỔ NGÂN HÀNG UFJ


Tiện hướng dẫn cho bạn mình nên mình đăng cho bạn nào cần nhé.
các bạn lưu ý: những bạn nào ra ngân hàng k chi làm vì không đủ 6 tháng, thì đều làm được theo cách này nhé.

Trước khi làm sổ ngân hàng bạn ra nơi đăng ký địa chỉ, hỏi họ cái giấy này.
住民票" じゅうみんひょう" xin giấy này là 300Y. Giấy này sẽ cho kèm vào cùng phong bì gửi đi.
Các bạn làm theo hướng dẫn như sau:

1-4 ảnh đầu là hướng dẫn đăng ký để nhận được hồ sơ.(sau khi gửi đi khoảng một tuần họ sẽ gửi các bạn bộ hồ sơ gồm có 4 ảnh sau)
2-4 ảnh sau là hồ sơ, các bạn điền thông tin theo hướng dẫn nhé.
3-Giấy じゅうみんひょう.
4 -Phong bì gửi đi. Sau khi viết xong cái phong bì này.. các bạn bỏ vào cái hòm thư màu đỏ có chữ T trắng ở gần nhà nhé.
Đường dẫn để ĐK:
https://entry21.bk.mufg.jp/…/dfw/DYC/request/003/indexa.html


1 nhận xét: